Historie

KDO JSOU METODISTÉ

Symbol metodismu.

Metodistické hnutí se zrodilo v polovině 18. století v Anglii. U jeho zrodu stáli anglikánský duchovní a učitel na univerzitě v Oxfordu John Wesley (1703–1791), Charles Wesley (1707–1788), George Whitefield (1714–1770) aj.  Metodistické hnutí začalo zvěstováním evangelia (Boží ospravedlňující milosti) posluchačům odcizeným státní anglikánské církvi, kteří pocházeli většinou z velmi chudých poměrů (z průmyslových oblastí, ze slumů na okraji měst). Metodisté kladli velký důraz na osobní zbožnost a na praktickou pomoc potřebným (chudým, nezaměstnaným, vězňům aj.). Zakladatelé metodismu rozvinuli rozsáhlou kazatelskou a sociální činnost, která vyústila ve vznik tzv. metodistických společenství organizovaných v rámci anglikánské církve. Obtíže, kterým hnutí čelilo, nakonec vyústily ve vznik samostatné církve.

V českých zemích se metodismus začal šířit po první světové válce. České metodistické sbory v USA tehdy organizovaly sociální pomoc a misijní práci ve své někdejší vlasti. Práce českých metodistů se v době poválečného přestupového hnutí soustředila hlavně na tři oblasti: na sociální práci (péči o studenty, sirotky, seniory), na šíření biblí a křesťanské literatury a na stanovou misii. Z této práce postupně vznikaly jednotlivé sbory v Praze, Litoměřicích, Bechyni, Slaném, zpravidla v místech, kde nebyly jiné evangelické sbory.

Evangelická církev metodistická (ECM) – patří do rodiny protestantských církví a má v současné době v Americe, Africe, Asii a Evropě asi 12 miliónů členů. Její zřízení je tzv. konferenčně-biskupské. Církev spravují navzájem propojené konference (volená shromáždění laiků a duchovních) na rovině národní i nadnárodní. Nejvyšším orgánem je tzv. Generální konference, která se schází jednou za 4 roky. Z řad ordinovaných farářů jsou v církvi voleni biskupové.

V České republice má Evangelická církev metodistická v současné době 23 sborů ve 14 farnostech a provozuje 8 středisek diakonie. Ústředí české ECM se nachází na Praze 2, v Ječné 19, kde sídlí superintendent (zástupce biskupa pro českou oblast) a kancelář České rady oblasti ECM.

HISTORIE SBORU

Pokládání základního kamene nové sborové budovy.

Rozhodnutí o založení sboru v Praze 2 – Nové Město padlo 29. srpna 1921, bezprostředně po získání možnosti koupit dům v ulici Ječná 19. Dne 13. listopadu 1921 se zde konala první bohoslužba. Prostory v Ječné však byly brzy malé pro rostoucí počet návštěvníků. Od 25. prosince se sbor začal scházet ve velkém sále Lucerny. V roce 1925 byl položen základní kámen dnešního kostela. Otevírací slavnost se konala 4. ledna 1926. V tu dobu měl sbor 149 členů, v neděli se účastnilo bohoslužeb kolem 430 lidí.

V období celosvětové ekonomické krize ve třicátých letech se přes pokračující sborové a církevní aktivity (bohoslužby, evangelizace, setkávání žen, mládeže i dětí) růst sboru zastavil. V období druhé světové války za německé okupace měla ECM jako „americká církev“ mnoho problémů – především finančních. Další nepříznivá situace nastala brzy po konci války – po komunistickém převratu v roce 1948. Církev ztratila možnost kontaktů a komunikace s mateřskou církví v Americe a věřícími mimo republiku a její činnost (stejně jako činnost všech ostatních církví) byla výrazně omezena a kontrolována.

Velký sál v prvním patře.

Sborová budova je ukryta před ruchem z ulice ve dvoře.

Během 90 let života sboru se zde vystřídali tito kazatelé: Josef Pavel Barták, Václav Vančura, Ladislav Schneider, Vilém D. Schneeberger, Vladislav A. Žák, Josef Červeňák, Alena Procházková, Pavel Hradský a Ivana Procházková. Čtyři z nich (Barták, Vančura, Schneeberger a Červeňák) byli zároveň superintendenty církve.

V současnosti je zde odpovědným duchovním farářka Jana Křížová a farnost má kolem 130 členů ve dvou sborech: v Praze 2 a v Sedlčanech. Kostel v Ječné ulici je místem, kde se konají pravidelné bohoslužby, biblické hodiny, setkání mládeže a seniorů. Po domácnostech se schází tzv. domácí skupinky (malá přátelská společenství, která se pravidelně schází ke společné četbě Písma a modlitbě; pomáhají si v běžném životě).

Sbor spolupracuje s ostatními křesťanskými církvemi na Praze 2 i v rámci celé Prahy, pořádá různé kulturní a vzdělávací akce pro širokou veřejnost a finančně podporuje misijní a diakonickou práci celé církve.

BUDOVA SBORU

Budova v Ječné 19, jak vypadá dnes.

Budova sboru se nachází přímo v historické části centra Prahy na pravém břehu řeky Vltavy ve čtvrti Nové Město. Okolí sboru je velice rušné. Ječná ulice je jedna z hlavních dopravních uzlů v Praze a navazuje na automobilovou magistrálu, která vede středem města. Automobilový provoz je v podstatě nepřetržitý a vytváří hluk a smog. Budova  sboru je však uvnitř bloku domů, kde je klid.

Pro bohoslužby i další sborové aktivity je nejvíce využíván malý sál v přízemí, dětská besídka se koná v malé místnosti v prvním patře. Klubovna v prvním patře je oblíbeným místem pro různá setkávání během týdne. Velký sál v prvním patře je využíván spíše pro větší akce jako je vánoční slavnost, hudební koncert nebo svatba. Je také místem konání Výročních konferencí ECM.